انتشارات آکادمی علوم- اهداف و برنامه ها
اهداف اهداف و برنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 

اهداف کلی انتشارات آکادمی علوم 


الف : نشر دستاوردهای پژوهشی و تالیفات جدید و معتبر علمی-تخصصی در همه رشته‌ها به زبان فارسی و سایر زبان‌ها.

ب :چاپ و نشر آثار مرجع (واژه نامه، فرهنگنامهها، مجموعههای علمی و هنری، اطلس‌ها، اسناد)

پ : چاپ و نشر کتب درسی و کمک درسی دانشگاه اعم از تألیف یا ترجمه.

نشانی مطلب در وبگاه انتشارات آکادمی علوم:
http://sapubonline.com/find-1.22.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب